Zauberman Stamp_gold

מדיניות פרטיות

היקב אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו.

היקב נוקט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת מידע לשמור את פרטי המשתמש הנמסר ע”י המשתמש ולא למסור פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן,  למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות היקב להבטיח חסינות מוחלטת מפני שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר לרבות חדירות למחשב היקב או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי היקב ו/או יעשה שימוש במידע זה. לפיכך, היקב לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת היקב ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היקב מכל מין וסוג שהוא.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גולש / משתמש באתר ו/או בתוכנה, מסכימים בזאת כי האתר ו/או היקב יהיו רשאים לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין האתר ו/או היקב, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע”י המשתמש, ו/או במקרה שהאתר ו/או היקב, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכו או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילות של האתר ו/או היקב עם צד שלישי כלשהו.